Prihlásiť sa

k svojmu účtu

Váš nákupný košík

Nákupný košík je prázdny.
Košík

Obchodné podmienky firmy

upravené v súlade s GDPR platné od 25.5.2018

MEFO SPORT CENTRUM s.r.o.

I. Dodacie a platobné podmienky

 Pri objednaní tovaru prostredníctvom e-Shopu je nutné riadne vyplniť objednávací formulár.

 Tovar zakúpený prostredníctvom e-Shopu je možné prevziať osobne v predajni v Jinín, kde je úhrada možná v hotovosti alebo platobnou kartou.V prípadne je tovar zasielaný na dobierku, potom je k cene tovaru je pripočítané dopravné, využívame dopravná spoločnosť DPD, GLS a PPL. V prípade posielanie tovaru na dobierku je úhrada tovar vykonaná dopravcovi pri prevzatí tovaru, úhrada dopravcovi je možná v hotovosti alebo platobnou kartou.

II. prevzatie tovaru

 Zákazník je povinný pri prevzatí tovaru ho skontrolovať.

• v prípade poškodenia obalu zásielky je nevyhnutné túto záležitosť riešiť priamo s doručovateľom zásielky.

• v prípade poškodenia tovaru nie vplyvom poškodenia obalu je treba kontaktovať našu firmu telefonicky (tel. +420 603 811 714) prípadne mailom (infomoto@mefo.cz) a postupovať podľa reklamačného poriadku.

• všetky nami dodávaný tovar je vybavené návody na použitie, za ich stratu alebo v prípade ich odstránenie v rámci ďalšieho predaja nenesieme žiadnu zodpovednosť

III. Vrátenie tovaru (storno objednávky)

Storno objednávky zo strany kupujúceho - máte právo odstúpiť od objednávky kedykoľvek pred expedíciou tovaru. Podľa zákona č. 367/2000 Zb. máte právo odstúpiť od 14tich dní od prevzatia tovaru, ktorý bol zaslaný na dobierku, od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy prosím akceptujete nasledujúce podmienky, aby Vám mohla byť riadne vrátená kúpna cena.

 

1. odošlite list na email infomoto@mefo.cz, v ktorom budete oznamovať, že odstupujete od zmluvy. V liste uveďte číslo faktúry a spôsob vrátenia kúpnej ceny tj. Zloženkou na vašu adresu podľa kúpnej zmluvy (faktúry) alebo na účet (uveďte číslo Vášho účtu).

2. Tovar doručte do našej firmy, neposielajte na dobierku, s originálom dokladu o kúpe (faktúry)

3. Tovar nesmie byť použitý, poškodený, musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu, záručného listu atď.)

Storno objednávky zo strany predávajúceho - vyhradzujeme si právo odstúpiť od objednávky v prípade, že sa daný tovar už prestalo vyrábať alebo sa výrazne zmenila cena. V prípade, že táto situácia nastane, budete hneď informovaní.

***************************************************************************

Reklamačný poriadok

Preambula:

Reklamačný poriadok účelne upresňuje postup zákazníka a firmy MEFO SPORT CENTRUM s.r.o. v prípade, že napriek všetkému úsiliu spoločnosti o zachovanie vysokej kvality ponúkaný tovar vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady predávaného tovaru.

Základné podmienky reklamácie:

• vyskytne Ak sa u zakúpeného tovaru v záručnej dobe chyba, má zákazník právo túto vadu reklamovať.

• Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčinou je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.

• Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

• Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia obecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadné. Firma MEFO SPORT CENTRUM s.r.o. je oprávnená odmietnuť prevziať k reklamácii tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady. (Vyhláška 91/1984 Zb. O opatreniach proti prenosným chorobám).

• Reklamácia vrátane odstránenia vady (oprava, výmena tovaru či vrátenie finančných prostriedkov na účet zákazníka) bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30tich dní od uplatnenia reklamácie.

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie:

• zákazník môže uplatniť reklamáciu osobne, prípadne poštou na adresu: MEFO SPORT CENTRUM s.r.o., Jinín 60, CZ 386 01 Strakonice, tel. 603 811 714, email: infomoto@mefo.cz. Reklamovaný tovar nezasielať však na dobierku. Nákup reklamovaného tovaru musí zákazník preukázať nákupným dokladom.

• Poverený pracovník je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o vykonaní prípadné opravy a o dobe jej trvania. Firma MEFO SPORT CENTRUM s.r.o. v prípade oprávnenej reklamácie kompenzuje náklady za poštovné.

• Akonáhle zákazník uplatní niektoré z práv zodpovednosti za vady tovaru, napríklad právo na odstránenie chyby či zľavu, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s povereným pracovníkom inak.

Lehoty pre uplatnenie reklamácie:

• právo zo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď akonáhle sa vada objavila. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

• Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Firma MEFO SPORT CENTRUM s.r.o. je povinná vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť.

• Záručnú dobu nemožno zamieňať s životnosťou tovaru, tj. Dobou počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

Odstrániteľné vady:

• Za odstrániteľné vady sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.

• V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Firma MEFO SPORT CENTRUM s.r.o. je povinná chyby odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30tich kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

• O vykonaní opravy rozhodne poverený pracovník a vyznačí alebo dohodne termín vyzdvihnutia opravy zákazníkom, pokiaľ sa nedohodnú inak (odoslanie poštou).

• v prípade vady odstrániteľnej má zákazník právo na výmenu tovaru (možno vymeniť za akýkoľvek tovar) alebo odstúpenie od zmluvy ak:

o reklamácia nebola vybavená do 30tich dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode

o zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie odstrániteľnej chyby po oprave alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb tovar riadne užívať. O opätovné vyskytnutie chyby po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom vať trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácie súčasne najmenej tri odstrániteľné vady.

Neodstrániteľnej chyby:

• za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.

• Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez vady, má zákazník právo:

o požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný

o alebo odstúpiť od zmluvy

o v prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez vady (napr. vady estetické) a zákazník nepožaduje výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada k charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.

 Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle platných právnych predpisov a má sa všeobecne vzaté, že je v súlade so všetkými platnými normami.

 

Ochrana osobných údajov - GDPR

Základné ustanovenia:

Správcom osobných údajov podľa č. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je MEFO SPORT CENTRUM sro, IČO : 62415638, so sídlom Jinín 60, CZ 38601 Strakonice (ďalej len správca)

Kontaktné údaje správcu:

MEFO SPORT CENTRUM s.r.o.

Jinín 60, CZ 386 01 Strakonice

Email: mefo@mefo.cz

Dôvod a účel spracovania osobných údajov

- Zhromažďujeme údaje nevyhnutné na uzavretie kúpnej zmluvy a doručenia zásielky tj. Meno, priezvisko, adresa, telefón a email, v prípade podnikateľa IČO a DIČ.

- Údaje potrebujeme, aby sme vám mohli zaslať objednaný tovar, email je potreba pre potvrdenie objednávky, adresa pre doručenie zásielky a telefón potrebuje dopravcu, aby vás mohol informovať o doručení zásielky.

- Ak nám údaje nechcete poskytnúť, nie je možné vám zásielku poslať. Jedinou možnosťou ako môžete tovar obdržať, je osobne dôjsť do našej predajne v Jinín a tovar zakúpiť anonymne.

- Ak máte záujem o zasielanie marketingových ponúk (rôznych zľavových akcií) bez vášho výslovného súhlasu vám na mail určite od nás neprídu. Udelený súhlas môžete kedykoľvek zrušiť.

Spôsob ochrany osobných údajov

- Všetky údaje sú uložené v zabezpečenom počítači chránenom antivírusovým programom ESET a prístup do dát majú len oprávnení zamestnanci po zadaní zabezpečených prístupových údajov. Všetky priestory firmy sú chránené elektronickým zabezpečením.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

- Môžete sa opýtať, aké údaje o vás spracovávame a prečo. Môže chcieť svoje údaje opraviť alebo vymazať, ale to len v prípade, že nám to umožní zákon (uchovanie daňových dokladov).

- Žiadosti opakované, prípadne žiadosti, ktoré vyžadujú nadmerné úsilie, máme právo odmietnuť či spoplatniť.

- Súhlas so zasielaním marketingových ponúk môžete kedykoľvek zrušiť.

 

 

 

Jana Wolfschlägerová v.r.

konateľ spoločnosti

 

aktualizované 23.5.2018

arrow1 arrow1