Prihlásiť sa

k svojmu účtu

Váš nákupný košík

Nákupný košík je prázdny.
Košík
Podmienky a pravidlá
Obchodné spoločnosti
MEFO SPORT CENTRUM s.r.o.
so sídlom: Jinín 60,CZ-386 01 Strakonice
ID: 62415638


1. Úvodné ustanovenia
1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti MEFO SPORT CENTRUM s.r.o., so sídlom Jinín 60,38601 Strakonice, IČO: 62415638, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 12878 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod prevádzkuje predávajúci na internetovej stránke umiestnenej na adrese www.mefo.sk (ďalej len "eshop").
1.2 V kúpnej zmluve sa môžu dohodnúť ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od podmienok. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto podmienok.
1.3 Obchodné podmienky sa neuplatňujú, ak osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnická osoba alebo osoba, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania. Právnická osoba ako nespotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu.

1.4 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom/slovenskom/anglickom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom/slovenskom/anglickom jazyku.

1.5 Podmienky pre konečného zákazníka (súkromnú osobu) sa riadia zákonnými predpismi. Podmienky pre právnické osoby (podnikateľov s IČO) sa riadia individuálnymi podmienkami. Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok, sa môžu dohodnúť v samostatnej veľkoobchodnej zmluve.
1.6 Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie podmienok.


2. ÚČET UŽÍVATEĽA
2.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v e-shope môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Kupujúci môže objednávať tovar zo svojho používateľského rozhrania (ďalej len "používateľský účet"). Ak to e-shop umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z e-shopu.
2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte vždy, keď sa zmenia. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.
2.3 Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu.
2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať používateľský účet.
2.5 Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
2.6 Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.


3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
3.1 Všetky prezentácie tovaru umiestnené na e-shope sú informatívne a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenia § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa neuplatňujú.
3.2 E-shop obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazené v eshope. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
3.3 V e-shope sú uvedené aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár v e-shope. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
3.3.1. objednaný tovar (kupujúci "vloží" objednaný tovar do elektronického nákupného košíka e-shopu),
3.3.2. spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a
3.3.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").
3.4 Pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré Kupujúci uviedol v Objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zistiť a opraviť chyby, ku ktorým došlo pri zadávaní údajov do Objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "KÚPIŤ". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho").
3.5 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).
3.6 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (prijatia), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1 Kupujúci môže zaplatiť cenu Tovaru a akékoľvek náklady spojené s dodaním Tovaru podľa Kúpnej zmluvy Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
0 v hotovosti v sídle predávajúceho na adrese Jinín 60,38601 Strakonice;
0 v hotovosti pri doručení na miesto určené kupujúcim v objednávke;
0 prevodom na účet predávajúceho č. 1387964115/2700 (ďalej len "účet predávajúceho");
0 bezhotovostne kreditnou kartou;
4.2 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.
4.3 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
4.4. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.
Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru za platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný zaplatiť daň z pridanej hodnoty


5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
5.1 Kupujúci (nepodnikajúca fyzická alebo právnická osoba) má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je viac druhov tovaru alebo dodanie viacerých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Pri odstúpení od zmluvy podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka nesmie byť tovar používaný a musí byť v pôvodnom obale. Odstúpenie od zmluvy musí byť zaslané predávajúcemu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý je prílohou obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho infomoto@mefo.cz alebo mefo@mefo.cz.
5.2 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Tovar musí Kupujúci vrátiť Predávajúcemu do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy Predávajúcemu. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou.
5.3 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci vráti tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
5.4 Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na zaplatenie škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
5.5. V prípadoch, kedy má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do doby, kým kupujúci neprevezme tovar. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, bez akéhokoľvek odkladu, v hotovosti na účet určený kupujúcim.


6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU
6.1 Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať Tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, je Kupujúci povinný prevziať Tovar pri jeho dodaní.
6.2 Ak je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, kupujúci uhradí náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.
6.3 Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade, že sa zistí poškodenie obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom zásahu do zásielky, kupujúci nemusí zásielku od prepravcu prevziať. Tým nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a iné práva kupujúceho podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.


7. PRÁVA VYPLÝVAJÚCE Z CHYBNÉHO PLNENIA
7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).
7.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim:
7.2.1. tovar má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy,
7.2.2. tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
7.2.3. tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,
7.2.4. tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a
7.2.5. tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.
7.3 Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za vadný pri prevzatí.
7.4 Predávajúci má povinnosti z vadného plnenia minimálne v rozsahu, v akom trvajú povinnosti výrobcu z vadného plnenia. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode priloženom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej sa tovar môže používať, uplatňujú sa ustanovenia o záruke za kvalitu. Zárukou za kvalitu sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu vhodný na obvyklý účel alebo si zachová svoje obvyklé vlastnosti. Ak kupujúci oprávnene vytkol predávajúcemu vadu tovaru, lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia a záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vadný tovar používať.
7.5 Ustanovenia uvedené v článku 7.4 Obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Kupujúci nemá nárok na právo z vadného plnenia, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar je vadný, alebo ak kupujúci vadu spôsobil.
7.6 Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa uplatňujú voči predávajúcemu. Ak je však v potvrdení vydanom predávajúcemu o rozsahu práv zo zodpovednosti za vady (v zmysle § 2166 Občianskeho zákonníka) uvedená iná osoba určená na opravu, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste bližšom ku kupujúcemu, kupujúci uplatní právo na opravu u osoby určenej na vykonanie opravy. S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy podľa predchádzajúcej vety určená iná osoba, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje; ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené predávajúcim na vykonanie opravy.
7.7 Kupujúci môže svoje práva zo zodpovednosti za vady tovaru uplatniť osobitne osobne na adrese Jinín 60,38601 Strakonice, e-mailom na adrese mefo@mefo.cz.
7.8 Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu právo, ktoré si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Kupujúci nemôže zmeniť vykonaný výber bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci požiadal o opravu vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná.
7.9 Ak tovar nemá vlastnosti uvedené v článku 7.2 Obchodných podmienok, môže kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Kupujúci má tiež právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčasti v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V tomto prípade má kupujúci tiež právo odstúpiť od zmluvy. Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu súčiastok alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má tiež právo na primeranú zľavu, ak predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť súčasť tovaru alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by odstránenie vady spôsobilo kupujúcemu značné ťažkosti.
7.10. Ak sa však právo na náhradu škody neuplatní do jedného mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej treba vadu vytknúť, súd toto právo neprizná, ak predávajúci namieta, že právo na náhradu škody nebolo uplatnené včas.
7.11 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upravovať reklamačný poriadok predávajúceho.


8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN
8.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru.
8.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
8.3 Reklamácie spotrebiteľov vybavuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy mefo@mefo.cz. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho.
8.4 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim v rámci kúpnej zmluvy možno použiť platformu na riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
8.5 Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
8.6 Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný obchodný orgán. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
8.7 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
9.1 Predávajúci splní svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR"), týkajúcu sa spracúvania osobných údajov Kupujúceho na účely plnenia Kúpnej zmluvy, na účely rokovania o Kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností Predávajúceho, prostredníctvom osobitného dokumentu.

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE.
10.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo kupujúceho v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti) v znení neskorších predpisov. Predávajúci plní svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle článku 13 GDPR v súvislosti so spracúvaním osobných údajov kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení prostredníctvom samostatného dokumentu.
10.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním súborov cookie na svojom počítači. V prípade, že nákup na webovej stránke je možné uskutočniť a záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy splniť bez ukladania súborov cookie do počítača kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. PREDKLADANIE
11.1 Kupujúcemu možno doručovať na jeho elektronickú adresu.


12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12.1 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť a ktoré by sa inak uplatnili pri absencii voľby práva podľa ustanovení článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).
12.2 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
12.3 Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
12.4 Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy je priložený k obchodným podmienkam.
12.5 Kontaktné údaje predávajúceho: adresa na doručenie:
MEFO SPORT CENTRUM s.r.o., Jinín 60, 38601 Strakonice,
e-mailová adresa mefo@mefo.cz; infomoto@mefo.cz; obchod@mefo.cz,
telefón +420 721 651 400,+420 603 811 714, +420 736 164 904.

 

 

Ochrana osobných údajov - GDPR

Základné ustanovenia:

Správcom osobných údajov podľa č. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je MEFO SPORT CENTRUM sro, IČO : 62415638, so sídlom Jinín 60, CZ 38601 Strakonice (ďalej len správca)

Kontaktné údaje správcu:

MEFO SPORT CENTRUM s.r.o.

Jinín 60, CZ 386 01 Strakonice

Email: mefo@mefo.cz

Dôvod a účel spracovania osobných údajov

- Zhromažďujeme údaje nevyhnutné na uzavretie kúpnej zmluvy a doručenia zásielky tj. Meno, priezvisko, adresa, telefón a email, v prípade podnikateľa IČO a DIČ.

- Údaje potrebujeme, aby sme vám mohli zaslať objednaný tovar, email je potreba pre potvrdenie objednávky, adresa pre doručenie zásielky a telefón potrebuje dopravcu, aby vás mohol informovať o doručení zásielky.

- Ak nám údaje nechcete poskytnúť, nie je možné vám zásielku poslať. Jedinou možnosťou ako môžete tovar obdržať, je osobne dôjsť do našej predajne v Jinín a tovar zakúpiť anonymne.

- Ak máte záujem o zasielanie marketingových ponúk (rôznych zľavových akcií) bez vášho výslovného súhlasu vám na mail určite od nás neprídu. Udelený súhlas môžete kedykoľvek zrušiť.

Spôsob ochrany osobných údajov

- Všetky údaje sú uložené v zabezpečenom počítači chránenom antivírusovým programom ESET a prístup do dát majú len oprávnení zamestnanci po zadaní zabezpečených prístupových údajov. Všetky priestory firmy sú chránené elektronickým zabezpečením.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

- Môžete sa opýtať, aké údaje o vás spracovávame a prečo. Môže chcieť svoje údaje opraviť alebo vymazať, ale to len v prípade, že nám to umožní zákon (uchovanie daňových dokladov).

- Žiadosti opakované, prípadne žiadosti, ktoré vyžadujú nadmerné úsilie, máme právo odmietnuť či spoplatniť.

- Súhlas so zasielaním marketingových ponúk môžete kedykoľvek zrušiť.

 


Jana Wolfschlägerová v.r.

konateľ spoločnosti

 

aktualizované 7.2.2023

***

VZOR

Odosielateľ:
Meno a priezvisko:
Obyvateľ:
(e-mail, telefónne číslo):

Adresát:
MEFO SPORT CENTRUM s.r.o.
Jinín 60 , 386 01 Strakonice
ID: 62415638
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 12878


Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy - spotrebiteľ -


Na ............................... som si objednal tovar na vašej webovej stránke/internetovom obchode www.mefo.sk podľa čísla objednávky - ................. alebo čísla daňového dokladu (faktúry) ............
(Ak vraciate časť dodávky - uveďte, ktorý tovar vraciate).

-
-
-
-
-.Na základe § 1829 ods. 1 v spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník využívam svoje zákonné právo a odstupujem od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu, ktorá sa týka vyššie uvedeného tovaru, ktorý zasielam späť, a zároveň Vás žiadam o poukázanie kúpnej ceny podľa vyššie uvedenej faktúry na môj bankový účet č.

.................................................................
najneskôr do 14 dní od doručenia tohto odstúpenia od zmluvy a vrátiť tovar.


V ....................................dňa .....................................Meno a priezvisko spotrebiteľa
(podpis)


arrow1 arrow1